نرم افزار ارزیابی پیمانکاران

معرفی کلی

سیستم ارزیابی پیمانکاران از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند و یکپارچه تدارکات بوده و این امکان را به کارشناسان واحد های خرید و قرارداد می دهد تا نتایج ارزیابی های انجام یافته در کمیته های فنی و بازرگانی بر روی پیمانکاران و مشاورین را مشاهده و نسبت به ادامه همکاری تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. همچنین این امکان را به واحد های درگیر با پیمانکار می دهد تا عملکرد پیمانکار را به صورت پروژه ای و یا ماهیانه ارزیابی نمایند. سیستم ارزیابی پیمانکاران امکان ارزيابي پيمانکاران شرکت کننده در منافصات دو مرحله اي ثبت شده در سامانه قرارداد را بر اساس عوامل ارزيابي تعيين شده براي هر مناقصه فراهم مي نمايد. همچنين امکان ارزيابي عملکرد واحدهاي درخواست کننده درگير در مناقصه را بر اساس عوامل ارزيابي عملکرد مناقصات از طريق سیستم کارتابل فراهم مي نمايد این سامانه با سیستم خرید، قرارداد و مناقصات طراحی شده در شرکت در ارتباط می باشد

 • ارزیابی پیمانکاران بر اساس عوامل قابل تعریف در سیستم

 • بررسی و امتیاز دهی اتوماتیک سیستم

 • قابلیت استفاده به صورت چند لایه 

امکانات و ابزارهای نرم افزار
 • تعريف کاربر و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم

 • تعريف عوامل ارزيابي پيمانکاران و عوامل ارزيابي واحدهاي درگير

 • تعريف عوامل ارزيابي عملکرد پيمانکاران و عوامل ارزيابي عملکرد واحدهاي درگير

 • مشاهده اطلاعات مناقصات دو مرحله اي داراي عوامل ارزيابي ثبت شده در سامانه قرارداد

 • ثبت امتياز ارزيابي پيمانکار بر اساس عوامل ارزيابي تعريف شده براي مناقصه

 • مشاهده اطلاعات برندگان مناقصات دو مرحله اي

 • مشاهده نتايج ارزيابي عملکرد پيمانکار برنده شده که توسط واحد درخواست کننده در سيستم کارتابل ثبت شده است

 • اخذ گزارشات لازم

ذينفعان سيستم: اداره خريد و قرارداد و واحدهاي زیر مجموعه و واحد ارزيابي پيمانکاران

محدوده کاري سيستم: اداره خريد و قرارداد و واحدهاي زیر مجموعه و واحد ارزيابي پيمانکاران ارتباط با ساير سيستم ها

سامانه قرارداد:

 • مشاهده اطلاعات مناقصات دو مرحله اي

 • مشاهده جزئيات پيمانکاران شرکت کننده در مناقصات دو مرحله اي

 • مشاهده برندگان مناقصات دو مرحله اي

سيستم کارتابل:

ثبت نتايج ثبت شده در خصوص ارزيابي عملکرد پيمانکار برنده شده توسط واحد درخواست کننده 

امکانات زیر کارتابل خرید

 • ثبت درخواست خرید اقلام بر اساس کالاهای موجود در انبار در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • قیمت گذاری درخواست توسط کارشناسان مربوطه

 • تعیین نوع معامله توسط سیستم بر اساس قیمت سالیانه

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواستهای استانی به سیستم صدور برگ انجام معامله جهت صدور برگ انجام معامله

 • ارسال درخواستهای شهرستانی به سیستم بودجه جهت تامین اعتبار درخواست

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل خدمات

 • ثبت درخواست خدمات در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • قیمت گذاری درخواست توسط کارشناسان مربوطه

 • تعیین نوع معامله توسط سیستم بر اساس قیمت سالیانه

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواستهای استانی به سیستم صدور برگ انجام معامله جهت صدور برگ انجام معامله

 • ارسال درخواستهای شهرستانی به سیستم بودجه جهت تامین اعتبار درخواست

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل تعمیرات ملزومات اداری

 • ثبت درخواست تعمیرات ملزومات اداری در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • قیمت گذاری درخواست توسط کارشناسان واحد خدمات در سیستم امور خدماتی

 • ارسال درخواستهابه سیستم بودجه جهت تامین اعتبار درخواست

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

 • امکانات زیر کارتابل حواله

 • ثبت درخواست حواله بر اساس موجودی کالاهای واحد پرسنل در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • قیمت گذاری درخواست توسط کارشناسان مربوطه

 • تعیین نوع معامله توسط سیستم بر اساس قیمت سالیانه

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواستهای استانی به سیستم انبار جهت صدور حواله

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل پروژه

 • ثبت درخواست پروژه در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • قیمت گذاری درخواست توسط کارشناسان مربوطه

 • تعیین نوع معامله توسط سیستم بر اساس قیمت سالیانه

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواستهای استانی به سیستم صدور برگ انجام معامله جهت صدور برگ انجام معامله

 • ارسال درخواستهای شهرستانی به سیستم بودجه جهت تامین اعتبار درخواست

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل تامین اعتبار

 • ثبت درخواست تامین اعتبار خرید اقلام، خدمات، پروژه در سطح شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواست تامین اعتبار به سیستم بودجه جهت بررسی و تامین اعتبار

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل مصرف اجناس

 • ثبت درخواست مصرف یا عدم مصرف اجناس بر اساس حواله های صادر شده واحد پرسنل در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواست به سیستم گزارش مصرف اجناس جهت صدور سند سند مصرف یا عدم مصرف

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل اموال مازاد

 • ثبت درخواست اموال مازاد بر اساس اموال ثبت شده به نام پرسنل در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواست به سیستم اموال مازاد جهت صدور سند اموال مازاد

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل کارتریج

 • ثبت درخواست شارژ، تعویض، تعمیر کارتریج پرینترهای اموال هر پرسنل در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • ارجاع درخواست به پیمانکار مربوطه جهت انجام عملیات به همراه چاپ درخواست

 • ارسال درخواست به سیستم کارتریج جهت صدور سند کارتریج

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل تغییر تحول اموال

 • ثبت درخواست تغییر تحول اموال هر پرسنل در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • ارسال درخواست به سیستم اموال جهت تغییر تحول نهائی

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات گزارش گیری نرم افزار :
 • ارسال اطلاعات به قالب هایی همچون ( Excel, Word, XML, PDF ) به منظور تجزیه و تحلیل‌‌های داده های مورد نظر کاربر

 • مرور اطلاعات وارد شده در تمامی سطوح به‌شکل ساده و تحلیلی

 • گزارش‌‌های ساده و تحلیلی در قالب گزارش‌‌های جامع

 • تهیه‌ی گزارش‌های رایج در سیستم های فنی به صورت استاندارد

 • ارائه‌ی گزارش ریز اقلام بر اساس نیاز و درخواست کارفرما

 • طراحی ( بومی سازی ) گزارشات مرسوم با اعلام و نیاز کارفرما 

مشخصات فنی و ابزارهای طراحی نرم افزار :
 • بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2017 SQL server

 • تکنولوژي هاي مورد استفاده :.NET , JAVA SCRIPT,MVC

 • شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي : ADO.NET

 • استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي

 • لايه ارتباطي : SHTTP –HTTP – TCP/IP لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI .NET لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSSXSL –DTD

 • نوع سيستم عامل و سرور ها : XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008, WINDOWS2012

 • متدلوژي توسعه نرم افزار : RUP

امنیت نرم افزار :

 در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .

 • لاگ گیری عملیات در سیستم

 • امکان مجوز دهی به بخش های مختلف سیستم

 • امکان تعریف فرایند های کاری

برخی از مشتریان :
 • شرکت مپنا

 • سازمان انرژی اتمی ایران 

 • شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

 • شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر