مدیران و اعضای هئیت مدیره

دکتر حسن اصیل

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

مهندس الدوز رشیدی

نائب رئیس هئیت مدیره