هزینه های آزمایشگاه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
آزمایشگاه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
نمونه برداری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
کارتابل واحد ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
مدیریت واحدها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR