ماژول ثبت وقایع
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت حضور و زمانبندی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کنترل تردد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR