تبریز ایران
04133360772

Call Free

info@asd.ir

Email Us

ماژول داشبورد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول کارتابل مالی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول کارتابل فروش
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول کارتابل فنی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول کارتابل اداری
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول اتوماسیون اداری
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت تردد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR