تبریز ایران
04133360772

Call Free

info@asd.ir

Email Us

ماژول فرمول
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت عامل ها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول پلکان توسعه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارزیابی فردی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارزیابی تیمی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارزیابی عملکرد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR