ماژول مدیریت شیفت ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول محاسبه ورود خروج
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت داده های ورود و خروج
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول خواندن داده های کارتخوان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR