تبریز ایران
04133109506-8

تماس با ما

info@asd.ir

ایمیل ما

ماژول پرداخت آنلاین
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول پرداخت آنلاین
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول سفارش غذا
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت کاربران
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت منو
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت رستوران
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول معرفی مدرسه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ثبت نام
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مخزن کتاب
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول امانت کتاب
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ثبت وقایع
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول کنترل تردد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR