تبریز ایران
04133360772

Call Free

info@asd.ir

Email Us

ماژول ارسال فاکس
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تلفن گویا
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارسال ایمیل
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مانیتورینگ
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول نظر سنجی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول اطلاعات سازمان
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارباب رجوع
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ورک فلو
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تشکیلات
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول نوبت دهی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول نظر سنجی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
پیام کوتاه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR