تبریز ایران
04133109506-8

تماس با ما

info@asd.ir

ایمیل ما

ماژول ارسال فاکس
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تلفن گویا
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارسال ایمیل
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مانیتورینگ
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول نظر سنجی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول اطلاعات سازمان
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارباب رجوع
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ورک فلو
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تشکیلات
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول نوبت دهی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول نظر سنجی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
پیام کوتاه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR