تبریز ایران
04133360772

Call Free

info@asd.ir

Email Us

ماژول آلارم قرارداد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت قرارداد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
مدیریت آلارم
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
مدیریت پیمانکاران
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
مدیریت استعلام
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول بارگزاری اسناد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول دریافت اسناد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول بازگشائی پاکات
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR