ماژول مدیریت سطح دسترسی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تولید گزارش
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تعریف اقلام اطلاعاتی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کارتابل ترفیعات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت ترفیعات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول گزارش سلامت کارکنان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارتباط با آزمایشگاه ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت پرونده پزشکی کارکنان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت تردد پرسنل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت ورود و خروج تجهیزات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت تردد پیمانکاران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول سنجش رضایت راننده
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کارتابل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول آلارم مدیریت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول جی پی اس
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت تعمیرات خودرو
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت بیمه خودرو
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مستندات ورزشی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت حمل و نقل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت بلیط هواپیما
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR