تبریز ایران
04133109506-8

تماس با ما

info@asd.ir

ایمیل ما

مدیران و اعضای هئیت مدیره

دکتر حسن اصیل

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

مهندس الدوز رشیدی

نائب رئیس هئیت مدیره