نرم افزار بودجه

General introduction

سیستم بودجه جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات و مالی است که امکان تامین اعتبار درخواستهای ارسالی از سیستم صدور برگ انجام معامله و سیستم امور خدماتی بر اساس محتوای درخواست از محل بودجه جاری یا سرمایه ای و یا هر دو تامین اعتبار شده و جهت انجام معامله به سامانه قرارداد و یا خرید ارسال نماید . همچنین بر اساس اسناد رسیده از واحد پرداختی های غیر پرسنلی این امکان را برای کاربران فراهم می سازد تا اقدام به ثبت هزینه برای ابلاغهای موجود نمایند. این سیستم در سطح استان و شهرستان می باشد که کاربران شهرستانی را قادر می سازد تا ابلاغیه های مربوط به درخواستهای صادر شده شهرستان خود را مشاهده و اقدامات لازم را انجام دهند. 

 • قابليت استفاده با انواع بانك هاي اطلاعاتي

 • Possibility to define the structure of databases

 • Possibility of use with systems with high volume data & amp; nbsp;

Features and tools of the software
 • System users at both provincial and city levels and determining system usage licenses

 • View information of cities and regions of the province

 • Registration of information related to the total account, specific account, detailed account

 • Record information about projects and plans

 • View the received requests along with the details of the goods or services sent from the transaction issuance system and the procurement card by the head of the budget department

 • مشاهده اطلاعات درخواستهاي تعميرات و يا خدمات جزئي ارسالي از سيستم امور خدماتي توسط رئيس اداره بودجه

 • Submit requests based on content to the current budget department or capital budget to provide credit

 • Definition of approved annual current and capital credit by current user and capital user

 • Securing the received applications Datamin validating the internal received requests by the users of the current and capital sector by the users of the current and capital sector

 • تامين اعتبار درخواستهاي رسيده شهرستانها توسط کاربران بخش جاري و سرمايه اي

 • Registration of internal credit expenses by the users of the expense recording section in the current and capital section

 • Record the cost of city credits by city users

 • کنترل هزينه هاي وارد شده توسط کاربران استاني و يا کاربران شهرستاني توسط کاربر بخش کنترل هزينه

 • Securing applications without request for goods in the current and capital sections

 • انتقال درخواستهاي تامين اعتبار شده به صدور برگ انجام معامله

 • انتقال درخواستهاي تعميرات يا خدمات جزئي تامين اعتبار شده به سيستم امور خدماتي

 • انتقال درخواستها ي تامين اعتبار شده جهت انجام معاملات کلي و يا معاملات جزئي به سيستم قرارداد و يا خريد

 • ثبت هزینه های اسناد مالی ارسالی از پرداختی های غیر پرسنلی از طریق کارتابل مالی و ارسال مجدد به کارتابل مالی

 • Numerous reports on the current budget

 • گزارشات متعدد مربوط به بخش بودجه سرمايه اي

 • Obtaining city reports

System Stakeholders: Procurement Office, Goods Control Unit, Service Department, Service Unit and Budget Department

System scope of work: Budget Office, Current Budget Department, Capital Budget Department, Finance of companies and affiliated organizations and cities

 1. ارتباط با ساير سيستم ها 

 2. کارتابل تدارکاتی مشاهده جزئیات درخواستهای شهرستانی ارسالی از کارتابل تدارکاتی 

 3. Transaction issuance system View transaction details of transactions submitted from the transaction issuance system & amp; nbsp;

 4. Service Affairs System View details of office supplies repair requests sent from the Service Affairs System & amp; nbsp;

 5. Contract system for receiving return requests from the contract system & amp; nbsp;

 6. Purchasing system Receiving return requests from the purchasing system & amp; nbsp;

 7. Financial card View financial documents sent from the financial card to record expenses & amp; nbsp;

Software reporting features:
 • Send information to formats such as (Excel, Word, XML, PDF) in order to analyze user data

 • Browse information entered at all levels in a simple and analytical manner

 • Simple and analytical reports in the form of comprehensive reports

 • Preparation of common reports in technical systems as standard

 • Submitting a report of small items based on the needs and requests of the employer

 • Design (localization) of conventional reports with the announcement and needs of the employer & amp; nbsp;

Technical specifications and software design tools:
 • Database used: 2017 SQL server

 • تکنولوژي هاي مورد استفاده :.NET , JAVA SCRIPT,MVC

 • How to communicate with the database: ADO.NET

 • Standards observed in the design process

 • Communication layer: SHTTP –HTTP - TCP / IP Middle layer: JSP - ASP - PHI - SSI - CGI .NET User interface layer: XML –DHTML –VB SCRIPT - JAVA - CSSXSL –DTD

 • Operating system and servers: XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008, WINDOWS2012

 • Software development methodology: RUP

امنیت نرم افزار :

 در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .

 • Logging operations in the system

 • Possibility of licensing different parts of the system

 • Ability to define work processes

some of the customers :
 • Mapna Company

 • Atomic Energy Organization of Iran & amp; nbsp;

 • شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

 • Fatehan Asr Tadbir Investment Company