تبریز ایران
04133109506-8

تماس با ما

info@asd.ir

ایمیل ما

سامانه های تخصصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه های تولید 

 

 

 

 

 

 

سامانه های منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه های تدارکات و پشتیبانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه های مالی و بهای تمام شده  

 

 

 

 

 

 

 

 

داشبورد و گزارشات

 

 

 

 

سامانه های  مدیریتی