ماژول گزارش سلامت کارکنان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارتباط با آزمایشگاه ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت پرونده پزشکی کارکنان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR