ماژول یاداشت
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول بحث و گفتگو
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مرخصی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول حضور و غیاب
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول قراردادها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول استخدام
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR