ماژول راهنما
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول برنامه ریزی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تایم شیت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت پروژه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR