هزینه های آزمایشگاه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
آزمایشگاه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
نمونه برداری
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
کارتابل واحد ها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
مدیریت واحدها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR