تبریز ایران
04133109506-8

تماس با ما

info@asd.ir

ایمیل ما

ماژول فهرست بها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت اخطارها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول صورتجلسه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول صورت وضعیت
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول زمانبندی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول قرارداد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مناقصات
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول پروژه های مصوب
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول برآورد اولیه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR