پیام کوتاه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
کیوسک
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
رویدادها و وقایع
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
مسابقات
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ایمیل
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
اخبار و اطلاعیه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
فیلم ها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول جراید
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR