ماژول مدیریت سطح دسترسی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تولید گزارش
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تعریف اقلام اطلاعاتی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR