ماژول آزمون الکترونیک
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تقویم آموزشی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول اثر بخشی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول نظرسنجی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول گواهینامه ها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول برگزاری دوره
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول نیازسنجی آموزشی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول دوره های آموزشی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول موسسات آموزشی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR