تبریز ایران
04133109506-8

تماس با ما

info@asd.ir

ایمیل ما

ماژول فرمول
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت عامل ها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول پلکان توسعه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارزیابی فردی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارزیابی تیمی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارزیابی عملکرد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR