ماژول اعتبارات ارزی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول حسابداری کارکنان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول حسابداری خرید
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول حسابداری واردات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول حسابداری حمل و نقل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول حساب های پیمان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول حسابداری اموال
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول حسابداری صنعتی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول بودجه ریزی عملیاتی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول دفاتر کل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول گزارشها و صورتهای مالی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت وجوه و اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت دریافت و پرداخت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت پیمان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول حسابداری فرآورده
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول حسابداری صادرات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول حسابداری مشتریان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول حساب های فروش
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت بحران و پدافند
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت آموزش های ایمنی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR