راهکارهای صنعتی : صنعت مخابرات

 شرکت توسعه گران نرم افزار به عنوان یک شرکت فعال در صنعت مخابرات و با هدف تامین نیازهای خاص این صنعت راهکار مبتنی بر فناوری اطلاعات را برای این صنعت ارائه کرده است.

بخشی از زیر سیستم های این راهکار عبارتند از: 

  • مستندات

  •  تامین کنندگان

  • آرشیو اسناد مالی

  • تدارکات

  • منابع انسانی

  • مالی