راهکارهای صنعتی : صنعت آبکاری

شرکت توسعه گران نرم افزار به عنوان یک شرکت فعال در صنعت آبکاری و با هدف تامین نیازهای خاص این صنعت راهکار مبتنی بر فناوری اطلاعات را برای این صنعت ارائه کرده است.

بخشی از زیر سیستم های این راهکار عبارتند از :

  • کارگاه های آبکاری

  • اتوماسیون