سامانه کنترل ممیزی

با استفاده از سامانه کنترل ممیزی در هنگام صدور اسناد کلیه اسناد کنترل و ممیزی شده و بر اساس کنترلهای تعریف شده در سیستم کلیه اسناد مورد بازبینی قرار می گیرد تا اشتباهی در صدور اسناد صورت نگیرد. سامانه این امکان را دارد تا از صدور چندین باره اسناد جلوگیری نموده و اسناد مشابه را شناسائی نماید.

این سامانه امکان دریافت اطلاعات از سامانه های بودجه و حسابداری را نیز دارد و می تواند لاق های سیستمی را نگهداری نماید.