خدمات سرویس ها : پردازش و تحلیل داده - پایگاه داده ها

  • طراحی و پیاده سازی راهکارهای توزیع شده Replication

  • طراحی و پیاده سازی راهکارهای نگهداری پایگاه داده Backup and Maintenance

  • طراحی و پیاده سازی راهکارهای پایداری و دسترس ناپذیری پایگاه داده High Availability and Disaster Recover

  • طراحی و پیاده سازی راهکارهای امنیت پایگاه داده Security

  • تحلیل ، ارزیابی و ارائه راهکارهای بهینه سازی و افزایش پاسخ گویی پایگاه داده Tuning and Optimization

انباره داده یا Data warehouse عبارت است از یک پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات بهینه شده چندین پایگاه داده عملیاتی سازمان برای بدست آوردن اطلاعات تحلیلی و آماری. مهمترین کاربرد از انباره داده ها، استفاده از آن در داده کاوی است.

 مهمترین خصوصیات یک انباره داده عبارت اند از:

یکپارچگی اطلاعات

غیر فرار بودن داده ها (داده ها باید تثبیت شده باشند)

متغیر با زمان بودن داده ها (خصوصیت زمان به هر داده تخصیص داده شده باشد)

موضوع گرایی داده ها (هر داده باید به موضوع مشخصی نسبت داده شده باشد)

معمولاً در یک انباره داده حجم اطلاعات ده ها و یا صدها گیگابایت می باشد که متشکل از میلیاردها رکورد می شود، لذا استفاده از این داده ها برای تحلیل یک موضوع با تجارت با روش های مرسول دیتابیس و Query های معمولی عملاً غیر ممکن بوده و ممکن است اجرای یک Query ساده به ده ها ساعات زمان نیاز داشته باشد، لذا متخصصین در طراحی یک انباره داده باید آن را برای اجرای عملیات ها و دستورات on-line analytical processing یا OLAP بهینه کنند.

اکنون شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان افتخار دارد که با تجارب و دانش متخصصین خود در این زمینه آماده ارائه خدمات در خصوص طراحی و اجرای پروژه های انباره داده و داده کاوی برای سازمان ها می باشد. 

خدمات پایگاه داده

جهت پاسخگویی به نیاز های خاص سازمان ها و کسب و کارها در حوزه پایگاه داده، توسعه گران نرم افزار آذربایجان با بهره گیری از توان متخصصین این حوزه اقدام به ارائه خدمات تخصصی پایگاه داده در موضوعات زیر می نماید:

  • طراحی و پیاده سازی راهکارهای توزیع داده (Replication)

  • طراحی و پیاده سازی راهکارهای نگهداری پایگاه داده (Backup & Maintenance)

  • طراحی و پیاده سازی راهکارهای پایداری و دسترس پذیری پایگاه داده (High Availability & Disaster Recovery)

  • طراحی و پیاده سازی راهکارهای امنیت پایگاه داده (Security)

  • تحلیل، ارزیابی و ارائه راهکارهای بهینه سازی و افزایش پاسخ گویی پایگاه داده (Tuning & Optimization).