مدیر پروژه

تبریز, ایران

شرح شغل و مسئولیت‌ها

کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در توسعه گران نرم افزار، روند تولید نرم‌افزار را کنترل و برنامه‌هایی را که توسط مدیران پروژه تهیه شده مرور می‌کند. همچنین، روش‌های بهینه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه را تدوین می‌کند. افزون بر این، گزارش‌های تحلیلی از وضعیت پروژه‌ها را به مدیران ارشد ارائه می‌دهد و قرارداد پروژه‌ها را تدوین می‌کند.

در این شغل باید:

 • برای روند تولید نرم‌افزار برنامه‌ریزی کنید و سیر انجام کار را در کنترل بگیرید
 • به لایه‌های گوناگون مدیریتی در زمان مورد نیاز گزارش ارائه دهید
 • ارزیابی و تحلیل خود را با جمع‌آوری گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت پروژه‌ها ارائه دهید
 • برنامه‌ی تهیه شده توسط مدیر پروژه را مرور کنید و یقین حاصل کنید که از ظرفیت‌های موجود درست استفاده می‌شود و بر فرایندهای جاری انطباق دارد.
 • روش‌های بهینه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه را تدوین و اجرا کنید
 • برای پروژه قرارداد تهیه کنید
 • ریسک‌ها را کنترل و برای حل مشکلات احتمالی راه‌حل ارائه کنید.


توانایی‌ها و مهارت‌ها

مهارت‌های عمومی

 • توانایی کار تیمی
 • نتیجه‌گرایی
 • سخت‌کوشی

مهارت‌های تخصصی

 • آشنایی با PMBOK
 • آشنایی با مفاهیم کنترل پروژه
 • آشنایی با متدولوژی‌های تولید نرم‌افزار
 • تسلط بر ابزار Microsoft Project
 • آشنایی با مفاهیم عمومی مدیریت کیفیت


پیش‌نیاز

مدرک تحصیلی کارشناسی (حداقل) در رشته و گرایش‌های مهندسی صنایع