کارتابل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه های منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه های تدارکات و پشتیبانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه های مالی و بهای تمام شده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه های فنی و مهندسی  

 

 

 

 

مدیریت ارتباطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه های  مدیریتی

 

 

 

 

گواهی تائید فنی نرم افزار

شرکت توسعه گران نرم افزار برای تمامی نرم افزارهای تولیدی خود گواهی تائید فنی نرم افزار را از شورای عالی انفورماتیک کشور دریافت و نرم افزار را به نام خود ثبت نموده است.

 

مشاهده در سایت