توژال 


 

ERP همراه سبز اولین سامانه یکپارچه مدیریت مجتمع های کشاورزی در ایران می باشد که دارای تائیدیه فنی از سازمان فناوری اطلاعات ایران می باشد.

این سامانه کلیه فرآیندهای شرکت های کشت و صنعت را پوشش قرار داده و امکان اخذ گزارش های مدیریتی و بهره برداری از داشبورد را فراهم می نماید.


ماژول های مدیریت منابع انسانی

ماژول های مدیریت تدارکات و لجستیک

ماژول های مدیریت مالی و حسابداری

ماژول های مدیریت تولید

ماژول های مدیریتی و گزارشات