توسعه گران نرم افزار آذربایجان برنده مناقصه ملی سامانه ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش کشور

در میان شرکتهای مختلف شرکت کننده در مناقصه ارزیابی عملکرد کارکنان آموزش و پرورش کشور، توسعه گران نرم افزار با کسب بالاترین نمره ارزیابی فنی توانست برنده مناقصه کشوری تولید سامانه ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش کشور گردد.

توسعه گران نرم افزار آذربایجان برنده مناقصه ملی سامانه ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش کشور
مدیرسیستم ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
Share this post
برچسب‌ها
بایگانی
Sign in to leave a comment


آغاز پروژه گل گهر
زیر عنوان خبر شماره چهار شرحی مختصر ..