رونمایی از سامانه نظام مهندسی کشور
به همت متخصصان تلاشگر شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان فاز اول پروژه یکپارچه سازی اطلاعات نظام مهندسی ساختمان کشور مورد بهره برداری قرار گرفت این سامانه با حضور معاون وزیر رونمائی شد.

متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد. متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.

متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.

رونمایی از سامانه نظام مهندسی کشور
مدیرسیستم ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
این اعلان را به اشتراک گذارید
برچسب‌ها
بایگانی
وارد سیستم شوید برای گذاشتن نظر


حضور فعال شرکت توسعه گران نرم افزار در نمایشگاه فناوریهای مسکو
شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان در بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات روسیه در شهر مسکو حضور فعال داشت.