گفتگوی آنلاین

راهکارهای صنعتی : صنعت مخابرات

شرکت توسعه گران نرم افزار به عنوان یک شرکت فعال در صنعت مخابرات و با هدف تامین نیازهای خاص این صنعت راهکار مبتنی بر فناوری اطلاعات را برای این صنعت ارائه کرده است بخشی از زیر سیستم های این راهکار عبارتند از :