گفتگوی آنلاین

راهکارهای انتقال خون

سامانه مدیریت انتقال خون سبب می شود چرخه انتقال خون بیمارستانی از رگ گیرنده تا دهنده به صورت متمرکز ثبت و پایش شود و این کار نقش مهمی در مدیریت مصرف خون دارد. توسعه گران نرم افزار آذربایجان با طراحی و پیاده سازی بیش از 94 ماژول نرم افزاری و طی قراردادی با سازمان انتقال خون کشور ، در صدد راه اندازی اتوماسیون مدیریت چرخه انتقال خون در کشور با مشتریان بین المللی می باشد.


سامانه انتقال خون