گفتگوی آنلاین


سيستم کنترل مميزي

سیستم کنترل ممیزی جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه مالی است. با استفاده از سیستم کنترل ممیزی کليه اسناد در هنگام صدور توسط مميزي کنترل گرديده و بر اساس ويژگي ها و کنترل هاي مختلف سيستم، اسناد کنترل مي شوند تا هيچ اشتباهي در صدور سند به وجود نيايد. براي مثال سيستم از صدور چندين باره يک سند جلوگيري کرده و سند هاي مشابه را تشخيص مي دهد.


ویژگی های سیستم

- تشخیص اسناد مشابه
- امکان بررسی لاق ها و امضاها در سیستم
- امکان دریافت اطلاعات از سیستم های پرداختی و بودجه
- و ...


امکانات

- آرشیو اطلاعات قراردادها
- بررسی سند ها
- انجام کنترل های مختلف بخش ممیزی
- آرشیو صورت وضعیت ها
- تخصیص اتوماتیک ممیز های هر قرارداد
- انتخاب ممیز به صورت دستی و اتوماتیک
- و ...


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23