گفتگوی آنلاین


سیستم کنترل پروژه و صورت وضعیت

سیستم کنترل پروژه و صورت وضعیت از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه مالی است. سیستم صورت وضعیت به منظور ثبت اطلاعات صورت وضعيت پيمانکاران بر اساس قرارداد منعقده في مابين طراحي گرديده است که اين اطلاعات بر مبناي گزارشات ناظرين تهيه مي گردد و برگ خلاصه صورت وضعيت قطعي يا موقت نيز توسط سيستم صادر مي گردد. اين سيستم داراي دو سطح کاربران استاني و شهرستاني مي باشد و اطلاعات وارد شده توسط کاربران شهرستاني بايستي به تاييد استان برسد.


ویژگی های سیستم

-اخذ گزارشات متنوع
- کنترل صورت وضعیت ها
- نظارت بر پروژه ها
- و ...


امکانات

- تعريف کاربران استاني و شهرستاني و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
- ثبت اطلاعات ناظرين شهرستاني استاني
- مشاهده اطلاعات قراردادهاي منعقده در اداره خريد و قرارداد
- تعريف انواع گزارشات ناظرين
- تعريف انواع صورت وضعيت ها
- تعريف صورت وضعيتها و گزارشات ناظرين قراردادها
- ثبت اطلاعات گزارشات ناظرين و بررسي گزارشات
- ثبت و مشاهده صورت وضعيتهاي ارسالي پيمانکاران
- و ...
- اخذ گزارشات لازم بر اساس اطلاعات موجود در سيستم


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23