تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات

اين مجموعه در حال حاضر به عنوان تخصصي ترين مجموعه شمالغرب کشور در حوزه تدوين طرح جامع ICT و برنامه ريزي جامع براي توسعه يکپارچه فناوري اطلاعات و اولویتهای پژوهشی ادارات و سازمانهای دولتی محسوب مي شود که با تکيه بر توان تخصصي و تجارب کارشناسان خود توانسته است پروژه هاي متعددي را به اجرا در آورد. متخصصين اين شرکت در محيطي علمي – پژوهشي مبتني بر جديد ترين روش ها و استانداردها، ابزارهاي معماري سازماني و برنامه ريزي فناوري اطلاعات، در حال تحقيق و اجراي پروژه هاي خاص سازمانها و ادارات هستند. تهيه و اجراي طرح جامع انفورماتيک وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها که با الهام از استراتژي‌هاي آنان، تعريف استراتژي‌های انفورماتيکي صورت مي‌پذيرد يکي از خدماتي است که توسط این موسسه ارائه مي‌گردد. اين طرح که مشتمل بر برنامه اصلاح و ايجاد سيستم‌هاي اطلاعاتي/ کاربردي، تعريف محيط‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، شبکه‌هاي ارتباطي و نيز برنامه آموزشي پرسنل مي‌باشد، سازمان را در راستاي تحقق استراتژي‌هاي انفورماتيکي ياري مي‌دهد و با جلوگيري از اجراي درخواست‌هاي بدون برنامه جهت مکانيزه نمودن و خريد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي غير ضروري حداکثر صرفه‌جويي را در سازمان ایجاد می نماید. خدمات قابل ارائه در این طرح عبارت است از:


خدمات قابل ارائه در طرح جامع ICT

هدف از اجرای طرح جامع ICT در سازمان، دستیابی به روشی است جهت توصیف کامل جنبه ها و لایه های مختلف فناوری اطلاعات این سازمان، با استفاده از مدلها و تکنیکهای استاندارد و شناخته شده که پس از اجرا، قادر به توصیف وضع موجود و وضع مطلوب بوده و با استفاده از طرح گذر نحوه رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب را نمایان می سازد .
انتظارات از تدوین طرح جامع ICT:
1. داشتن برنامه و سیاست کاری جهت رسیدن به نقطه مطلوب در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله
2. تحول سریع و با برنامه محیط های سخت افزاری و نرم افزاری
3. مشخص نمودن ارتباط سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری جهت هماهنگی با همدیگر و جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی بر سازمان
4. داشتن الگوی مصرف هزینه بر مبنای اولویتهای مشخص شده در طرح جامع
5. اولویت بندی اجرای پروژه ها بر اساس نیازمندیهای بخشهای مختلف
6. کاهش هزینه های تولید ، خرید ، بهبود روشها و فرآیندها
7. حرکت به سمت دولت الکترونیک
8. تدوین سیاستهای فناوری اطلاعات بر مبنای دیدگاه مدیران و کارشناسان داخلی و مشاور
9. تطابق طرح جامع ICT با نیازهای سازمان
10. تطابق طرح جامع با بودجه سازمان
خروجی طرح جامع ICT :
خروجی طرح جامع ICT مجموعه ای از مستندات ، نمودارها و نقشه های فنی خواهد بود که به بررسی وضعیت موجود سازمان از دیدگاه فناوری اطلاعات خواهد پرداخت و وضعیت مطلوب سازمان را در حوزه فناوری اطلاعات ارائه خواهد نمود و نحوه بهره مندی سازمان از ابزارهای فناوری اطلاعات را نشان خواهد داد بخش دیگر این سند راهبردی شامل برنامه انتقالی خواهد بود که نحوه انتقال سازمان از وضع موجود به وضع مطلوب را ارائه می دهد سند راهبردی فناوری اطلاعات یا طرح جامع ICT در حقیقت برنامه کاربردی سازمان در حوزه فناوری اطلاعات در سه تا پنج سال آینده را مشخص و تدوین می کند .


شرح عملیات اجرایی و مراحل کار ICT

فاز اول : برنامه ريزي و تعيين محدوده پروژه
فاز دوم :جلسات و تحليلهاي انجام گرفته در خصوص شناخت و تجزيه و تحليل فرآيندهاي سازمان
فاز سوم : تدوين استراتژي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات
فاز چهارم : تدوين برنامه اجرائي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات
فاز پنجم: ارزيابي و کنترل و خاتمه پروژه


فاز اول : برنامه ريزي و تعيين محدوده پروژه

1. تعريف محدوده طرح : واحد هاي سازماني مورد بررسي قرار گرفته و اجزاي هر واحد مورد مطالعه قرار می گیرند .
2. تعيين مرز وظايف مشاور و سازمان بهره بردار : نقش و وظايف سازمان بهره بردار و مشاور از يکديگر تفکيک شده و شيوه هاي همکاري و انجام وظايف متقابل روشن مي گردد.
3. طراحي ساختار سازماني پروژه : طراحي ساختار گروه مجري پروژه، شرح وظايف هر يک از واحد ها، چگونگي گردش کار بين واحدهاي مذکور اعضاي پيشنهادي (تخصص ها) براي واحدها پيش بيني شد .
4. تنظيم تقويم طرح : تعيين فعاليتها و تقدم و تاخر آنها، ارتباط بين فعاليتها و زمان و شناوري هر فعاليت، ترسيم شبکه فعاليت ها، تهيه برنامه نرم افزاري، برنامه ريزي و کنترل پروژه طرح در اين فاز انجام گرفته است .
5. برگزاري جلسات توجيهي : با حضور تيم هاي تخصصي و نيز مديران و کارشناسان سازمان جلساتی برگزار خواهد شد .


فاز دوم : جلسات و تحليلهاي انجام گرفته در خصوص شناخت و تجزيه و تحليل فرآيندهاي سازمان

1. فعاليتهاي مربوط به تجهيز کارگاه و استقرار مشاور:
• شناسائي، جمع آوري و دسته بندي مطالعات و گزارشات موجود ( گزارش فعالیتهای انجام گرفته در 5 سال گذشته / بخشنامه ها و فرآیندهای کاری فناوری اطلاعات و ... )
• بررسي، مطالعه و استخراج نتايج کليدي از مطالعات قبلي
• برگزار شدن جلسات مقدماتي با مديريت ارشد و مياني و دريافت نقطه نظرات و انتظارات آنان از طرح
• بررسي و مطالعه شرح وظايف، ساختار سازماني، ماموريتها و اهداف سازمان بهره بردار
• تدوين و ارائه متدولوژي پيشنهادي در سطح کل
2. فعاليتهاي مربوط به شناخت سازمان
• بررسي و مطالعه تطبيقي اهداف کلان و چشم انداز سازمان در قياس با سازمانهاي الگو و جمع آوري اطلاعات مربوط به عملکرد شاخص سازمان
• بررسي و تعيين افراد کليدي و صاحب نظر براي انجام مصاحبه از مديران و کارشناسان سازمان بهره بردار
• برگزاري جلسات اختصاصي با افراد مذکور و استخراج نتايج مصاحبه ها
• تجزيه و تحليل کلان و مقدماتي از چگونگي عملکرد بخشها / نواحی تابعه و یک نمونه از ادارات شهرستان
3. استخراج فرآيندهاي کاري و کاربردها
• استخراج کلان فرآيندها در سطح سازمان از شرح وظايف و مدارک تهيه شده قبلي و دسته بندي آنها
• تدوين و نگاشت فرآيندهاي اداری سازمان
• دسته بندي و ارزيابي فرآيندهاي موجود
• تحليل و بررسي فرآيندهاي موجود در سطح سازمان و استخراج سرفصلهاي اطلاعاتي توليدي و مورد استفاده در فرآيندها
4. شناخت جايگاه ICT در بخش هاي مختلف سازمان
• بررسي روند تحولات و نيروهاي پيش برنده در حوزه ICT در سازمان
• بررسي و مطالعه بر روي نيازهاي اطلاعاتي بازار به تفکيک هر يک از بخشها
5. بررسي و مطالعه سابقه وضعيت موجود فناوري اطلاعات در سازمان
• بررسي سابقه و وضعيت موجود سيستم هاي کاربردي در سازمان
• بررسي و ارزيابي پروژه هاي ICT
• بررسي و ارزيابي محيط نرم افزاري
• بررسي و ارزيابي وضعيت سازماني ICT و نقش آن در اتخاذ تصميمات کليدي
• بررسي و ارزيابي وضعيت نيروي انساني شاغل در حوزه ICT سازمان
• بررسي و ارزيابي دانش عمومي کاربران، کارشناسان و مديران سيستمهاي کاربردي در زمينه استفاده از ICT
• ارزيابي ميزان رضايت کاربران سيستم هاي کاربردي، توسعه و استفاده از ICT در سازمان
6. ارزيابي وضعيت سازمان براي تغيير از وضعيت موجود به وضعيت جديد
• تعيين محورهاي اصلي و جهت گيري ها و اولويتهاي استراتژيک در انجام مطالعات طرح
• برگزاري جلسات کارشناسي يا ستاد راهبري و مديريت ارشد سازمان به منظور تبادل نظر و نهائي نمودن جهت گيري ها و اولويتهاي اصلي مطالعات طرح
• تدوين معيارها و محورهاي تغيير و عوامل مطرح در هريک و تاثيراتي که تغيير بر سازمان بهره بردار مي گذراند.
• تدوين روشهاي بررسي و اندازه گيري ميزان آمادگي براي تغيير در هر يک از معيارهاي مشخص شده .
• طراحي پرسشنامه، تدوين دستورالعمل و ... براي بررسي و اندازه گيري ميزان تغيير


فاز سوم : تدوين استراتژي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات

1. بررسي و استخراج استراتژي هاي توسعه ICT در بخش هاي مختلف سازمان
• گزارش ارائه متدولوژي مورد توافق با کارفرما ( مدیریت فناوری اطلاعات سازمان )
• گزارش جلسات تبادل نظر با مديريت ارشد و کارشناسان
• چشم انداز و ماموريت توسعه ICT
• گزارش روند تغييرات و عوامل محيطي در زمينه ICT
2. فعاليتهاي مربوط به توسعه ICT در بعد فرآيندها و سيستم هاي سازمان
• تجزيه و تحليل چشم انداز استراتژي نهائي توسعه ICT
• تدوين و طراحي فهرست سيستمها و نيازهاي کاربردي و فرآيندها
• تنظيم و تدوين فرآيندها و سيستمها و کاربردهاي سازمان
• بررسي و تعيين معيارهاي اولويت بندي فرآيندهاي موجود براي توسعه ICT
• بررسي و تعيين پارامترهاي موثر در سازگار کردن سيستم هاي موجود
• تعريف پروژه ها و اقداماتي که بايد دنبال گردند
3. تدوين نيازهاي امنيت و يکپارچگي در سيستم هاي اطلاعات شناسائي شده در سيستم هاي سازمان
• بررسي و مطالعه بر روي استانداردها و روشهاي مختلف تامين امنيت در سيستم هاي اطلاعاتي
• ارائه سناريوها مختلف تامين امنيت در سيستم هاي اطلاعاتي
• ارزيابي قابليت ها و امکانان پذيري سطح امنيت و يکپارچگي مورد انتظار مديريت
• تعريف اقدامات لازم براي تحقق سطح امنيت و يکپارچگي مورد انتظار مديريت


فاز چهارم : فعاليتهاي مربوط به تدوين برنامه اجرائي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات

1. پالايش و بازنگري نيازها در سطح سازمان
• مشخص شدن اقدامات و مراحلي که در ارتباط با پشتيباني از توسعه سيستم ها و شکل گيري زير ساخت هاي لازم و انجام تغيير در سازمان دنبال ميشود
• بازنگري، پالايش و دسته بندي نيازها
• اولويت بندي فهرست اقدامات، سيستم ها، تجهيزات و ساير نيازمنديها
• بررسي مطالعه و تخمين هزينه و زمان و تامين تجهيزات، نيازها و سيستم ها و ...

2. تدوين برنامه عملياتي سيستم ها و کاربردها در سطح سازمان
• مطالعه و بررسي بر روي هر يک از پروژه هاي داراي اولويت و تدوين و تنظيم فعاليت هايی که در هر يک از آنها بايد صورت بگيرد
• تنظيم يک برنامه اجرائي براي طراحي /تامين ، پياده سازي، نصب و استقرار هر يک از سيستم هاي کاربردي داراي اولويت
• تنظيم يک برنامه اجرائي براي هر يک از پروژه ها
• تدوين يک برنامه عملياتي و اجراي تلفيقي براي استقرار سيستم هاي و انجام پروژه هاي داراي اولويت
3. تدوين برنامه آموزش و انتقال دانش فني Know-how
• تعيين نيازهاي آموزشي پرسنل سازمان بر اساس نيازهاي برنامه هاي پيش بيني شده و نتايج حاصل از مطالعات شناخت
• تعريف استانداردهاي آموزش و پيش نيازها و منابع مورد نياز
• تدوين دوره هاي آموزشي بر اساس نيازهاي پيش بيني شده
• تعريف اقدامات و فعاليت هايي که علاوه بر دانش فني در سطح سازمان بايد دنبال شود
• تدوين برنامه عملياتي آموزش و انتقال دانش فني


فاز پنجم: فعاليتهاي مربوط به ارزيابي و کنترل و خاتمه پروژه

1. معرفي یک روش عمده براي ارزيابي
2. تعيين الگوي منطقي براي ارزيابي برنامه ها
3. اختتام پروژه


چهارچوب طرح

چهارچوب : معماری زکمن
ابزارهای مورد استفاده : RATIONAL ROSE /VISIO


مشاوره های طرح جامع آی سی تی

- تدوين بخشي از RFP شهر الکترونيکي اسکو
- اداره کل تعاون استان آذربايجان شرقي
- اداره کل تربيت بدني استان آذربايجان شرقي
- اداره کل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي
- بنياد مسکن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي
- اداره کل امور عشاير استان آذربايجان شرقي
- سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي
- اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل