توسعه گران نرم افزار آذربایجان

مديريت مصرف انرژی نرم افزار هوشمند مدیریت مصرف انرژی مديريت مصرف انرژیيکي ديگر از محصولات شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان در زمينه مديريت، نرم افزار مدیریت و آنالیز مصرف انرژی می باشد. نرم افزار هوشمند مدیریت مصرف انرژی قابلیت آنالیز و تحلیل میزان مصرف انرژی در سازمان و شهرستان های تابعه را داشته، می تواند بر اساس گزارشات مختلف میزان مصرف انرژی در سازمان را مدیریت نماید. این سیستم باعث صرفه جویی و کنترل هزینه های ناشی از انرژی (آب، برق و گاز) می شود.
 مديريت مصرف انرژی ویژگی های نرم افزار هوشمند مدیریت مصرف انرژی  مديريت مصرف انرژی

- امکان تعریف و مدیریت انواع انرژی های مصرفی
- امکان مقایسه مصرف در چندین سال
- اخذ گزارشات متنوع
- صرفه جویی در هزینه ها
- و ... مديريت مصرف انرژی امکانات  مديريت مصرف انرژی

- امکان ورود اطلاعات از فایل اکسل یا دستی
- امکان تعریف انواع انرژی های مصرفی
- امکان مجوز دهی درسیستم
- امکان استفاده در چندین لایه
- امکان گزارش گیری از فهرست انشعابات اب برق و گاز مراکز به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری مقدار مصرف انرژی اب برق وگاز بر اساس تعداد شماره های منصوبه (نرخ - مصرف انرژی وارد شده در تعریف اشتراکها ) به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری نموداری از مقدار مصرف مراکز در شهرستانها به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری نموداری متوسط مصرف ماهیانه و سالیانه تمامی مراکز ثبت شده در شهرستانها به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری لیست مراکزی که در دوره جاری و دوسال قبل دیماند مصرفی 5 باراز دیماند قراردادی 50% کمتر باشد به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری مراکزی که در دوره جاری و یکسال قبل دیماند مصرفی 2 بار بیش از دیماند قراردادی باشد به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری لیست مراکزی با دیماند مصرفی کمتر از حد مجاز به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری لیست مراکزی با دیماند مصرفی بیشتر از حد مجاز به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری لیست مراکزی که با Cosɸ کمتر از .092 شامل فرمولهای سیگما به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری کاربریهایی که مصرف انرژی برق نامتعادلی دارند به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان ورود اطلاعات و دادهای اشتراکهای مختلف به صورت فایل و در حجم بالا به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان مشاهده و حذف داده های تکراری ثبت شده برای هزینه ها به تفکیکی شهر ونوع هزینه
- گزارش نموداری مقایسه مصرف سالیانه و ماهیانه


 مديريت مصرف انرژی نصب و راه اندازی نرم افزار هوشمند مدیریت مصرف انرژی شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان در:  مديريت مصرف انرژی

- امکان تعریف و مدیریت انواع انرژی های مصرفی
- امکان مقایسه مصرف در چندین سال
- اخذ گزارشات متنوع
- صرفه جویی در هزینه ها
- و ... مديريت مصرف انرژی مشخصات فنی  مديريت مصرف انرژی

زبان برنامه نويسي: ASP.NET
پايگاه داده: SQL Server مديريت مصرف انرژی نسخه های سیستم  مديريت مصرف انرژی


ASD_GR_1.23