گفتگوی آنلاین


سيستم امتحانات

کنترل ورود و خروج دانشجويان در امتحانات يکي از مهمترين بخش ها در دانشگاه در زمان برگزاري آزمون هاي مختلف مي باشد جهت کاهش این دغدغه ها در دانشگاه سیستم امتحانات به عنوان بخشی از نرم افزارهای هوشمند دانشگاهی پیاده سازی گردیده است. سیستم امتحانات امکان اخذ اطلاعات از سیستم آموزشی دانشگاه را دارا می باشد. همچنین این سیستم میتواند پروفایل مالی مربوط به دانشجویان را در زمان امتحانات بررسی نموده و در صورت بدهکار بودن مجوز امتحان را صادر ننماید. از امکانات دیگر سیستم امتحانات مونیتورینگ اطلاعات در زمان امتحان می باشد سیستم امتحانات امکان دریافت اطلاعات از کارت های الکترونیکی دانشجویان را دارا بوده و می تواند در زمان ورود دانشجویان به امتحان وضعیت آنها را بررسی نماید. این سیستم امکان بررسی و لاق گیری از اطلاعات را دارد. با وجود سیستم امتحانات دیگر نیازی به صدور کارت امتحان برای دانشجویان نمی باشد.


ویژگی های سیستم

- امکان اخذ اطلاعات از سیستم آموزشی
- بررسی پروفایل مالی دانشجویان در هنگام امتحانات
- مونیتورینگ اطلاعات در زمان امتحان
- امکان بررسی و لاق گیری از اطلاعات
- و ...


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي VB.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23